Press
Met de AI van Relustaan wij metde mond vol tanden

Met de AI van Relustaan wij metde mond vol tanden

In maart 2023 kon je in de nieuwsrubriek van onze facultaire website lezen dat deKU Leuven start-up Relu bij wereldwijde investeerders twee miljoen euro had opgehaald.Het jonge bedrijf is gehuisvest in het Innovatie- en Incubatiecentrum van de universiteit.

Ondernemen zit de vier stichters in het bloed, wat ook blijktuit hun cv. Artificial Intelligence (AI) leek hen het aangewezenwerkterrein. Tijdens hun studies hebben zij elkaar lerenkennen en in oktober 2018, nog tijdens hun laatste masterjaar,richtten zij een AI-dienstenbedrijf op. Ze noemden het Relu,naar een basisfunctie (Rectified Linear Unit) in de algoritmenvan diep lerende neurale netwerken. Gedreven door hun passievoor computervisie (de tak van de computerwetenschapdie erop gericht is om met computers objecten en personenop afbeeldingen en video’s te identificeren, n.v.d.r.) voerdenzij consultancy-opdrachten uit, onder meer rond ‘deep fakes’:de bedoeling was om bij nasynchronisatie (‘dubbing’) van filmsde mondbeweging van de acteurs aan te passen aande andere gesproken taal. Een ander project, voor een Spaansveeteeltbedrijf, bestond erin om via camera’s de gezondheidvan kippen te monitoren.

Ook voor de UZ Leuven-onderzoeksgroep OMFS-IMPATHwerkten ze een project uit: hier was het de bedoeling om met2D AI op panoramische X-rays te voorspellen of wijsheidstandenzouden uitkomen. Dit project werd een onverwacht succestoen het werd voorgesteld op een internationale conferentie inPhiladelphia in Amerika. De levensloop van Relu zou voorgoedveranderen toen twee maanden later een Japanse delegatie voorhun deur stond om hun visie over AI in tandheelkunde te horen. De Japanse firma wou tegen januari 2020 een eerste prototypezien voor 3D AI. Het idee was om CBCT (Cone Beam ComputedTomography) te gebruiken om een digitale replica van eenpatiënt te maken – een digital twin. Een technisch hoogstandje! Het werd een hectische periode, waarin dag en nachtdoorgewerkt werd, maar het team haalde de deadline en konzijn eerste prototype met succes demonstreren.

Wat niemand had zien aankomen was dat COVID-19 zoutoeslaan. De hele wereld schakelde over op Zoom, Teamsen Google Meets. Het was pas een goed jaar later dat deinspanningen beloond werden met een eerste contract voorhun gloednieuwe 3D AI Product.

Relu team – De vier stichters (v.l.n.r.): Holger Willems, Thomas Beznik,Antoine Coppens en Adriaan Van Gerven.

De nieuwste versie van deze software integreert, naast CBCT,ook optische beelden geproduceerd door IOS-scanners(intra-oral scanner) met (laser)licht. De verschillendebeelden worden op dezelfde schaal gebracht, gealigneerd,gesegmenteerd en de afgezonderde zones geclassificeerd:de tanden, hun wortels en zenuwen, de botten, de sinussen enhet omringende zachte weefsel worden dan apart gevisualiseerd.Zo bekomt men een ‘virtuele patiënt’: een gedetailleerd3D-model van het hoofd. Voorbeelden vind je in de figuur 1 en 2: Relu® Creator en Orthodontische analyse.

Figuur1: Relu® Creator.
Figuur 2: Orthodontische analyse.

De software maakt gebruik van AI-technieken en diepeleeralgoritmes (‘supervised learning’). Bij deze vorm vanautomatisch leren is veel menselijke invoer nodig: de resultatenmoeten immers vooraf geklasseerd worden als juist of verkeerd.Voor deze validatie wordt samengewerkt met een aantaluniversiteiten en met klinische teams uit verschillende landen. De partners van het eerste uur in UZ Leuven krijgen ook alseerste toegang tot de nieuwe versies.

Bij zijn groei had Relu het geluk op heel wat hulpte mogen rekenen: VLAIO en KBC voor de eerstefinanciering, Vlaamse tandartsen, KU Leuvenprofessoren Tinne Tuytelaars (Computer Vision)en Reinhilde Jacobs (Orale Beeldvorming) voorklinisch en technisch advies en ten slotte ervarenmentors van incubator SO Kwadraat om deomwenteling te maken naar een productbedrijf. Dankzij hun inbreng, naast het Japanse contract,kon het bedrijf verder groeien: een delicatebalanceeroperatie, want de ene steun is vaakconditioneel voor de andere.

In maart 2023 kwam dan de bovenvermeldeinbreng van een aantal wereldwijde investeerdersin de tandheelkundige industrie, waaronder hetAmerikaanse Dental Innovation Alliance (DIA),een durfkapitaalbedrijf dat startende bedrijvenondersteunt die innovatieve technologieontwikkelen in de tandheelkunde. Relu groeideuit tot een bedrijf van meer dan vijftien personen.Met fierheid konden zij zeer recent nog uitpakkenmet hun ISO 13485-certificatie, een medischetegenhanger van de gekende ISO 9001,die veiligheid en risico-controle waarborgt.

Het businessmodel van Relu richt zich niet direct op detandartsen zelf, wat een uitgebreid verkoopnetwerk zou vereisen,maar eerder op grote tandheelkundige softwarebedrijven inde EU, de VS en Azië die volledige systemen ontwikkelen voortandartsen: een markt die in grote delen van de wereld snelgroeit. Voor deze bedrijven ontwikkelen ze de ‘Relu® Engine’:plug-in software, die verschillende vormen kan aannemen(zoals API: application programming interface, SDK: softwaredevelopment kit, Docker container). Deze software wordtdan geïntegreerd in de complete systemen van die bedrijven,voor toepassingen in de planning en de uitvoering van allerhandetandheelkundige ingrepen: implantaten, kaakchirurgie,orthodontie. Onlangs werd een nieuwe toepassing gelanceerdvoor de planning van de workflow bij een implantatie.Graag wil ik het stichtersteam danken voor hun enthousiasteuitleg en hen veel succes wensen bij de verdere uitbouwvan hun bedrijf.

Would you like to learn more?

Feel free to schedule a meeting with us.